Добре дошли!

Обществени поръчки

Изпълнител на множество обществени поръчки в областта на общественото, 
пътното строителството и  услугите, на територията на цялата страна. 


1.
„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен по пет обособени позиции”,  за Обособена позиция №2: Многофамилна Жилищна сграда - блок "Строител", ул."Равни камък"№16А, гр. Тетевен

2.
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Смолян, Обособена позиция 25  -  Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул."Петър Берон"№6- блок "Острица 5"

3.
„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект  „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради на територията на град Сандански”, Осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 4 обособени позиции”, за обособена позиция 1: Сграда на Общинска администрация Сандански

4.
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен  -  Многофамилна жилищна сграда - блок "Обединение" с административен адрес:
гр. Тетевен, ул."Мария Михайлова"№2

5.
„Инженеринг - проектиране и изпълнение на смр за внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на територията на град Сандански”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, за обект : Жилищни сгради с адреси: гр.Сандански, ул. “Ал.Буйнов” №19, 21, 23; гр.Сандански, ул. “Юрий Гагарин” №2, 4” 

6.
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 6 обособени позиции”,  за Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Сандански, ул."Марица" №12 блок "Бистрица"


7.
„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и улични настилки по улица „Иван Вазов", гр. Тетевен


8.
„Извършване на СМР, включително вертикална планировка, за обект: „Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот / УПИ/ VI за детска градина, кв. 167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец”

И много други.